ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบสอง)

0
10277

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และทำการสอบคัดเลือก ผ่านระบบออนไลน์ เสร็จสิ้นแล้วนั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัณฑิตวิทยาลัย รับเข้าศึกษา รอบสอง ในแต่ละระดับและสาขาวิชาดังนี้

๑. ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ
๒. ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์อาทิตย์
๓. ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ภาคปกติ
๔. ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาปรัชญาภาคปกติ และภาคเสาร์อาทิตย์
๕. ปริญญาโท-เอก  สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ภาคเสาร์อาทิตย์