ผลงานนิสิต: รางวัลชนะเลิศ “การประยุกต์ใช้แนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ระดับบุคคล”

0
77

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ สิริพัฒนากุล นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์- อาทิตย์ รุ่นที่ 8 ที่ได้นำหลักธรรมไปพัฒนางานจนได้รับรางวัลชนะเลิศ
“การประยุกต์ใช้แนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ระดับบุคคล”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเบสต์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ นนทบุรี
**********************